CONTRACT   furnizare servicii Internet
                                                                                Nr______/______________

Încheiat între S.C. Ledneting  S.R.L. cu sediul în Corabia,str.C.A.Rosetti,bl.17,ap.3 înregistrata la Registrul
Comertului cu nr. J28/667/2005, C.U.I. 17249970, cod IBAN: RO25BPOS29103612676ROL01deschis Bancpost
,sucursala Corabia, reprezentata prin Baetica Daniel în calitate de Administrator, denumita în continuare Furnizor si
__________________________________________________,cu sediul/domiciliul în
localitatea ________________________, str.___________________________________,nr.______
bl.___, sc.__ , et.__ap._____, Tel: __________ înregistrata la Registrul Comertului
cu nr._______________ , C.U.I.______________, cont bancar ______________________________
deschis la _______________________________________________, reprezentat(a)
prin ____________________________________, în calitate de______________________________
legitimat(a) cu B.I./C.I. seria _____, nr._________ denumit(a) în continuare Client.
1. Obiectul Contractului
1.1 Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea, de catre S.C. Ledneting S.R.L. catre Client, a serviciilor
specificate la pct. 1.2 pe perioada specificata la pct. 2.1. Clientul este de acord sa exploateze aceste servicii si sa
plateasca tarifele stabilite în prezentul contract.
1.2 S.C. Ledneting S.R.L: este de acord sa furnizeze urmatoarele servicii:
a) Conectarea amplasamentelor specificate în Anexa1 la reteaua de distributie a Furnizorului;
b) Acces Internet la amplasamentele specificate în Anexa 1;
c) Asigurarea mediului global pentru serviciile Internet (obtinerea si administrarea de adrese si clase de adrese
IP);
1.3 S.C. Ledneting S.R.L furnizeaza serviciile în acord cu parametrii tehnici prezentati la pct.5, Anexele 3 si 5.
2. Durata Contractului
2.1 Durata contractului este nedeterminata, dar nu va fi mai mica de 12 luni începând cu data semnarii de catre client a
confirmarii de punere în functiune a serviciului.
2.2 Contractul încheiat pe o perioada determinata, daca nu a fost denuntat în conditiile pct 6.2 se va prelungi pe perioade
succesive egale cu perioada initiala.
3. Tarife si modalitati de plata
3.1 Tarifele, pentru tipul de abonament ales de Client, sunt în valoare bruta.
3.2 Tarifele sunt stabilite în moneda RON .
3.3 Furnizorul va factura catre Client, în prima decada a lunii, în avans, abonamentul pentru luna în curs, precum si
contravaloarea serviciilor aditionale pentru luna anterioara, daca este cazul. Furnizorul va factura catre Client primul
abonament începând cu data semnarii confirmarii de punere în functiune a serviciului. Prima factura poate cuprinde
valoarea abonamentului pentru zilele ramase din luna în curs si valoarea abonamentului pentru luna care urmeaza.
3.4 Facturile vor fi transmise Clientului personal, la sediul Furnizorului sau prin posta, la adresa indicata de acesta. Daca
Clientul pretinde ca nu a primit factura, acesta nu este exonerat de la plata contravalorii serviciilor prestate de Furnizor,
putând fi eliberata Clientului, la cerere, o copie de pe factura.
3.5 Clientul va achita contravaloarea facturii în termen de 30 de zile de la data emiterii acesteia, în numerar, la
adresele specificate de catre Furnizor sau prin transfer bancar într-un cont indicat de Furnizor pe factura. Data ultimei zile la
care se poate face plata, fara a fi percepute penalizari, este a 31-a zi de la data emiterii facturii.
3.6 În cazul neefectuarii platii la termen, Furnizorul poate percepe o penalitate de 0.1% pe zi de întârziere pâna la data
achitarii integrale a sumei restante. În cazul întârzierii platii mai mult de 15 (cincisprezece) zile de la data scadentei de plata,
Furnizorul poate întrerupe furnizarea serviciului catre Client, pâna când Clientul îsi achita toate restantele de plata. Pe
perioada suspendarii serviciului de catre Furnizor ca urmare a neefectuarii platii de catre Client, acesta nu va fi exonerat de
plata abonamentului lunar. Cuantumul penalizarilor calculate de Furnizor si datorate de catre Client poate depasi cuantumul
sumei asupra careia sunt calculate.
3.7 Furnizorul îsi rezerva dreptul de a modifica tarifele serviciilor, în conditiile legii si ale pct.8 din prezentul contract, în cazul
în care se modifica:
a) Tarifele pentru accesul la Internet (conexiune Internet, transport conexiune Internet);
b) Tarifele pentru energie electrica, tarifele pentru servicii si preturile pentru bunuri care au influenta directa sau
indirecta asupra serviciilor furnizate;
c) Impozitele, taxele, accizele percepute de administratia publica centrala sau administratiile publice locale;
d) Majorarea chiriilor sau a tarifelor practicate de catre furnizorii Memorial Data;
e) Fluctuatii importante ale raporturilor de schimb între principalele valute cotate pe piata financiara;
Furnizorul va face publice aceste modificari pe situl propriu http://www.fuz.ro sau va informa Clientul printr-o
notificare scrisa, pe factura curenta sau separat, trimisa prin posta, fax sau e-mail cu 30 zile înainte de a deveni
operationale.
4. Instalarea serviciului
4.1 Termenul de punere în functiune a serviciului este de 15 zile de la semnarea contractului, acest termen putând varia în
functie de volumul lucrarilor, stocul curent de materiale, fara a se acorda Clientului despagubiri pentru întârziere.
4.2 Clientul este responsabil sa-si însuseasca instructiunile primite la semnarea contractului pentru configurarea
calculatorului.
4.3 Clientul poate apela la suport tehnic la numarul de telefon pus la dispozitie de catre Furnizor sau poate citi instructiunile
aflate la http://www.fuz.ro .
4.4 Serviciul se considera a fi functional la data semnarii confirmarii de punere în functiune a serviciului.
5. Servicii dedicate Internet
5.1 Furnizorul garanteaza Clientului îndeplinirea nevoilor sale de trafic, 365 de zile pe an, 24 de ore pe zi, cu exceptia
inoperabilitatii conexiunii internationale din cauze independente de Furnizor (inoperabilitatea satelitilor de telecomunicatii, a
backboneurilor terestre nationale si internationale care asigura accesul la reteaua Internet), inoperabilitatea retelei de
distributie a energiei electrice sau oricare alt tert cu care Furnizorul se afla sub contract.
5.2 Furnizorul sau alti furnizori pot restrictiona uneori accesul la anumite destinatii din motive de securitate sau protectie a
retelelor si Clientul întelege ca Furnizorul nu este responsabil pentru asemenea actiuni.
5.3 Este responsabilitatea Furnizorului sa asigure întretinerea în amplasament si repararea echipamentelor Furnizorului
aflate în operare în cadrul retelei. Daca acest lucru nu este posibil, echipamentul va fi înlocuit.
5.4 Furnizorul nu va fi responsabil pentru nici o întrerupere rezultata din cauze ce exced controlului sau si nici pentru
pagubele pe care Clientul le-ar putea suferi din aceste cauze. Furnizorul nu va fi raspunzator pentru pagubele suferite de
catre Client sau parteneri ai Clientului în cazul nefunctionalitatii retelei Furnizorului si/sau Internetului.
5.5 Beneficiarul se obliga sa nu redistribuie catre terti, sa nu copieze si sa nu multiplice programe, imagini, sunete sau orice
alte materiale a caror copiere este prohibita, precum si sa nu utilizeze în scopuri comerciale serviciul ce formeaza obiectul
prezentului contract.
5.6 Clientul nu va sechestra, reamplasa, demonta sau scoate din functiune echipamente apartinând Furnizorului.
5.7 În cazul în care Clientul doreste sa furnizeze catre terti servicii care fac obiectul prezentului contract, Clientul se obliga
sa ceara acordul scris al Furnizorului înainte de începerea colaborarii cu tertii. Aceasta prevedere este valabila indiferent
daca distribuirea serviciilor catre terti se face prin reteaua Furnizorului sau prin alta infrastructura.
5.8 Beneficiarul se obliga sa respecte prevederile Anexei 5 Reguli de utilizare a serviciilor. În cazul în care Clientul încalca
prevederile Anexei 5, Furnizorul poate suspenda, pe o perioada nedeterminata, fara notificare prealabila, total sau partial,
serviciile oferite Clientului, pâna la clarificarea situatiei care a dus la aceasta suspendare, într-o maniera acceptabila pentru
Furnizor, si numai dupa furnizarea de catre Client de explicatii în scris. În acelasi timp, Furnizorul va întrerupe, temporar
sau permanent, transmiterea prin reteaua sa sau stocarea informatiei furnizate sau primite de catre Client, în special prin
eliminarea informatiei sau blocarea accesului la aceasta, accesul la o retea de comunicatii sau prestarea oricarui serviciu al
societatii informationale, daca aceste masuri au fost cerute de o autoritate publica (potrivit dispozitiilor legale). Anexa 5
poate fi consultata de catre Client si la adresa Internet http://www.fuz.ro . Furnizorul poate modifica unilateral,
fara notificare prealabila, Anexa 5, versiunea valabila fiind cea care se gaseste la adresa Internet mentionata în acest
paragraf.
6. Încetarea contractului
6.1 Prin acordul de vointa al partilor, în termenul de valabilitate, fara plata de daune, daca au fost achitate integral obligatiile.
6.2 Beneficiarul poate denunta unilateral contractul printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire, trimisa
Furnizorului, cu cel putin 30 de zile înainte de data la care doreste sa-si înceteze efectele prezentului contract în cazul
neîndeplinirii de catre Furnizor în mod culpabil si repetat a obligatiilor contractuale.
Încetarea contractului se va produce de la data la care Beneficiarul va face dovada platii catre Furnizor a tuturor sumelor
restante.
6.3 Furnizorul poate rezilia prezentul contract, fara a fi necesara punerea în întârziere si fara orice alta formalitate prealabila
daca:
a) Clientul nu plateste tarifele pentru serviciile furnizate si penalitatile aferente (daca este cazul) în termen de 15
(cincisprezece) zile de la data scadentei;
b) Clientul încalca obligatia prevazuta la pct. 5.5 si nu se conformeaza în termen de 2 (doua) zile notificarii transmise
de Furnizor;
c) Clientul conecteaza la reteaua Furnizorului orice echipament de transmisii de date despre care Furnizorul nu a fost
informat sau altereaza, modifica sau repara echipamentul sau sistemul instalat apartinând Furnizorului;
d) Clientul prejudiciaza securitatea retelei sau încearca în mod repetat (cu sau fara succes) obtinerea de informatii ce
nu au caracter public, indiferent daca aceste informatii se afla în reteaua Furnizorului sau apartin altor retele
conectate cu reteaua Furnizorului;
e) Beneficiarul nu utilizeaza serviciile o perioada mai mare de 6 luni;
f) Clientul nu este de acord cu renegocierea tarifelor, conform pct. 3.7;
g) Daca la data încheierii contractului, Clientul a prezentat acte sau informatii false, incorecte ori incomplete, sau daca
nu a informat Furnizorul despre modificarile survenite ulterior în legatura cu actele sau informatiile prezentate;
h) Împotriva Clientului sunt initiate proceduri de lichidare sau faliment, ori este actionat în judecata pentru credite
scadente.
7. Notificari
Exceptând cazurile reglementate expres în alt mod, toate notificarile si comunicarile vor fi facute în scris si trimise
recomandat prin posta la adresele indicate de parti, în partea introductiva a contractului.
8. Amendamente la Contract
8.1 Furnizorul îsi rezerva dreptul de a modifica termenii si conditiile prezentului contract.
Furnizorul va notifica Clientului intentia de modificare cu 30 de zile înainte de operarea acesteia, pe situl propriu
http://www.fuz.ro sau printr-o notificare scrisa, pe factura curenta, fax sau e-mail.
8.2 Daca Clientul nu este de acord cu modificarile contractului, dupa plata obligatiilor, are dreptul de a cere unilateral
încetarea contractului la data intrarii în vigoare a modificarilor notificate fara sa plateasca despagubiri, altfel acestea se
considera acceptate tacit.
9. Furnizorul nu este în nici un fel raspunzator pentru pierderile (directe sau indirecte), pierderea unor ocazii sau oportunitati
de afaceri sau pentru beneficiile nerealizate, ale Clientului sau ale tertilor care se afla în raporturi juridice cu Clientul, ca
urmare a nefunctionarii sau functionarii necorespunzatoare a serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, a retelei
Furnizorului sau a internet-ului.
10. Forta majora
Forta majora si situatiile asimilate acesteia exonereaza de raspundere partea care o invoca si dovedeste în conditiile legii.
Sunt asimilate fortei majore situatiile prevazute la pct. 5.1, precum si alte evenimente extraordinare, neprevazute si
inevitabile pentru una din parti.
11. Succesiunea legala
Succesorii legali ai partilor se subroga în drepturile si obligatiile stabilite prin prezentul Contract.
12. Legea aplicabila
Toate aspectele care nu sunt reglementate în acest Contract vor fi guvernate de legislatia româna în vigoare.
13. Solutionarea litigiilor
Orice litigiu legat de executarea sau interpretarea prezentului contract va fi rezolvat, în principal, pe cale amiabila. Daca o
astfel de rezolvare nu este posibila litigiul va fi solutionat de instantele judecatoresti competente.
Prezentul contract a fost citit si continutul sau acceptat de partile contractante care
l-au semnat ca reflectând în întregime intentiile lor. Prezentul contract contine 6 pagini (inclusiv anexele) si a fost încheiat în
2 (doua) exemplare, unul pentru fiecare parte.
Pentru si în numele Pentru si în numele
SC Ledneting  SRL                                                                                                               Clientului
Nume: Baetica Daniel                                                                                                               Nume:
Functia: ADMINISTRATOR                                                                                                     Functia:
Confirm punerea în functiune a serviciului azi : ___/___/ 2015 semnatura client _________________


Anexa 1. Locatiile de instarare Specificatii tehnice
Ip adress _______._______._______.______
Subnet Mask _______._______._______.______
Gateway _______._______._______.______
DNS _______._______._______.______

Anexa 2. Echipamente de comunicatii instalate la Client
Descriere tehnica                                                              Valoarea              Nr.bucati
T O T A L

Anexa 3. Tarife lunare
Abonament                                           Valoarea

Banda alocata/Tip abonament
______________ Mbps best effort /trafic nelimitat ______________ RON

Anexa 4
Standardul de calitate a serviciilor.
1. Conditii generale
1.1 Furnizorul asigura suport pentru Client prin urmatoarele metode:
Telefon:,0249560063  de Luni pâna Vineri între orele 09.30-17.30
E-mail: danbae@yahoo.com.
1.2 Reducerile bazate pe acest standard de calitate a serviciilor vor fi cerute de Client în cel mult 2 zile lucratoare de la
data aparitiei neconcordantei cu specificatiile de mai jos.
1.3 Furnizorul va acorda o reducere lunara a abonamentului lunar cel mult egala cu abonamentul lunar al Clientului.

2. Disponibilitatea serviciului
2.1 Reteaua Furnizorului este disponibila pentru transport de informatie (transmisie de date sau Internet) 24 ore pe zi, 365
zile pe an. Disponibilitatea serviciilor oferite, minim acceptata de Furnizor si oferita clientilor sai este de 90%.
2.2 Disponibilitatea serviciului include si liniile de comunicatie pâna la sediul clientilor, pâna la echipamentul de comunicatie
(modem de cablu, modem radio, modem de linie închiriata) cu exceptia cazurilor în care, prin contract, se specifica
perioadele de disponibilitate a serviciului între anumite ore si în anumite zile din saptamâna.
2.3 Nu se vor lua în calcul întreruperile programate ale serviciului, efectuate de Furnizor, pe cât posibil, între orele 02:00 -
07:00. Întreruperile programate sunt anuntate clientilor cu cel putin 12 (douasprezece) ore înaintea unei astfel de
întreruperi. Nu se vor lua în calcul nici întreruperile datorate fortei majore, asa cum este definita în contractul de furnizare de
servicii.Notificarile întreruperilor programate catre clienti se vor face telefonic, prin fax, e-mail, sau orice alta forma
considerata potrivita de catre Furnizor.

3. Întreruperi
3.1 Definirea lipsei serviciului
Se considera lipsa a serviciului furnizat, orice întrerupere neasteptata a serviciului mai mare de Ľ (un sfert) ora si care
depaseste disponibilitatea serviciului specificata la pct. 2.1.
Nu se considera lipsa serviciu întreruperile programate si notificate în avans de catre Furnizor. Nu se considera lipsa de
serviciu nici întreruperile accidentale sau de întretinere a retelei cu durata mai mica sau egala cu Ľ (un sfert) ora. Furnizorul
nu va notifica Clientul înaintea unor astfel de întreruperi. Nu se considera lipsa serviciu întreruperile datorate unor cauze ce
tin direct sau indirect de Client ( întreruperea echipamentului de comunicatie, modificarea setarilor, lipsa tensiunii electrice în
locatia Clientului, etc).
3.2 În cazul lipsei serviciului furnizat tehnicienii Furnizorului vor începe repunerea în functiune în interval de maxim 24 de ore
de la momentul la care Clientul anunta nefunctionalitatea serviciului.
5
3.3 Daca se constata lipsa serviciului din vina Clientului, respectiv echipament de comunicatii neconectat sau conectat gresit
la reteaua Furnizorului, setari gresite ale softului sau echipamentelor, deficiente în functionarea retelei locale,
calculatoarelor, sistemului de operare, softurilor cu aplicatii în internet sau alte cauze aflate exclusiv în sarcina Clientului,
nu se înregistreaza întreruperea serviciului si dupa caz, Furnizorul poate factura Clientului asistenta tehnica si deplasarea la
sediul Clientului.
3.4 Reducerile de nefunctionalitate sunt acordate Clientului atunci când disponibilitatea serviciului scade sub 90% definita la
pct.2.1, adica 72 ore pe luna. Furnizorul va calcula totalul orelor de nefunctionalitate a serviciului din care va scadea aceste
72 ore iar pentru orele ramase va acorda reduceri egale cu valoarea abonamentului lunar împartita la numarul de ore de
acces dintr-o luna.
3.5 Reducerea de nefunctionalitate se poate acorda clientilor cu timp zilnic de acces limitat
prin acordarea de ore suplimentare de acces compensatorii cu acordul acestora.
3.6 Reducerile de nefunctionalitate se acorda pentru luna în curs în factura din luna urmatoare. Contestarea reducerii
acordate se poate face în scris, în termen de 3 zile de la primirea facturii, altfel reducerea acordata se considera acceptata.
Anexa 5
Reguli de utilizare a serviciului.
1. Introducere
1.1 Aceste reguli de utilizare a retelei si serviciilor sunt valabile pentru toti clientii Furnizorului sau alte terte parti care
folosesc reteaua Furnizorului ca mediu de comunicare. Furnizorul nu tolereaza nici un abuz direct sau indirect prin folosirea
retelei sale chiar daca este originat de la Clienti, sau orice terta parte ce foloseste reteaua Furnizorului ca mediu de
comunicare.
1.2 Furnizorul crede ca eliminarea SPAM- ului si a abuzurilor vor rezulta într-un Internet mai ieftin, mai bun si mai eficient
pentru clientii sai.
2. Definitii
2.1 Furnizorul defineste ca abuz sau folosirea ilegala a retelei:
Orice e-mail comercial (comunicare comerciala prin intermediul postei electronice) ce este trimis catre o adresa ce nu a
cerut si confirmat în mod expres dorinta de a primi astfel de mesaje. E-mail-urile comerciale includ si nu se limiteaza la:
reclame, sondaje de opinie, oferte promotionale, etc. Aceste tipuri de mesaje sunt denumite “Unsolicited Broadcast
Email”/ “Unsolicited Comercial Email” si vor fi referite în continuare ca SPAM.
Generarea unui trafic neobisnuit de mare cu scopul de a supraîncarca conexiunea unui server sau a unui utilizator
internet sau pentru a epuiza resursele serverelor blocând access-ul utilizatorilor legitimi. Acest tip de abuz va fi definit in
continuare ca “flood”.
Orice activitate ce are ca scop accesul, obtinerea si/sau modificarea de informatii/resurse ce nu au un caracter public.
Aceste tipuri de activitati includ, fara a se limita la acestea: exploatarea breselor de securitate pe alte calculatoare
conectate la Internet, cautarea (scanarea) dupa brese de securitate a unor calculatoare neconectate la Internet,
folosirea de servicii tip “proxy” fara acordul proprietarului acestor servicii.
Transmiterea, distribuirea si stocarea de materiale ce violeaza legile in vigoare, sunt protejate prin copyright, marca de
comert, de fabrica sau de serviciu, sau orice alt drept de proprietate intelectuala fara autorizatiile necesare, fara a se
limita doar la acestea.
Transmiterea, distribuirea si stocarea de materiale obscene, discriminatorii, rasiste sau care violeaza legile de control al
exportului in vigoare.

3. Reguli Furnizor
3.1 Reteaua Furnizorului poate fi folosita de catre clientii sai pentru a se conecta la alte retele si utilizatorii retelei
Furnizorului înteleg ca trebuie sa se conformeze tuturor regulilor de utilizare a acestor retele. Clientii înteleg ca Furnizorul nu
poate avea controlul informatiei care circula prin reteaua Furnizorului. Orice supraîncarcare a retelei Furnizorului va fi
considerata o folosire neautorizata a retelei Furnizorului si este de aceea interzisa. În mod similar, folosirea de “IP multicast”
fara permisiunea Furnizorului este interzisa.
3.2 Clientilor sau oricaror terti care folosesc reteaua Furnizorului, le este interzis si nu trebuie sa permita la rândul lor, sa
foloseasca reteaua Furnizorului pentru a trimite SPAM-uri si de a abuza de ea. În cazul în care se trimit e-mail-uri în masa,
expeditorii trebuie sa pastreze date ce atesta aprobarea fiecarui destinatar de a primi astfel de mesaje înainte ca mesajele
sa fie trimise. Daca astfel de dovezi nu exista Furnizorul poate considera dupa propria sa apreciere, ca aprobarea nu a fost
obtinuta si va considera abuziva utilizarea retelei. Furnizorul nu este responsabil pentru continutul nici unui mesaj, indiferent
daca mesajul a fost trimis de catre un client al sau.
3.3 Clientii sunt responsabili ca ei, clientii lor si partenerii lor sa respecte aceste reguli de utilizare. Clientii vor fi raspunzatori
pentru toate abuzurile facute de ei si de clientii sau partenerii lor, prin legatura lor la reteaua Furnizorului.
3.4 Orice încercare de violare a securitatii retelei sau de abuz sunt interzise. Furnizorul va investiga plângerile legate de
aceste incidente si va coopera cu institutiile legale pentru detectarea cauzelor si autorilor acestor incidente. Daca Furnizorul
primeste o plângere, îndreptata catre un Client al sau (client al unui client, partener al unui client), acesta va fi trimisa catre
Client pentru a fi rezolvata. Daca într-un interval de 24 de ore nu se primeste nici un raspuns care sa indice ca problema a
fost rezolvata, Furnizorul poate bloca traficul spre/de la adresa/adresele IP implicate în plângere pâna când Furnizorul este
convins ca problema s-a rezolvat si ca s-au luat masuri de precautie pentru a preveni incidentele viitoare. Furnizorul poate
bloca traficul catre IP-urile implicate în plângere, sau catre toate IP-urile clientului, pâna este convins ca s-au luat masuri de
siguranta de catre Client pentru a nu se mai repeta incidentele.
3.5 Clientilor, care folosesc legatura la reteaua Furnizorului pentru activitati ce încalca prevederile prezentei anexe li se
poate suspenda serviciul furnizat pe o perioada nedeterminata cu o notificare de 1(una) ora înainte sau imediat, fara
notificare, în functie de gravitatea problemei. Daca serviciul este oprit imediat, Furnizorul va încerca sa contacteze Clientul
cât mai curând posibil, pentru a-l informa despre situatia aparuta.
3.6 Clientii ce administreaza un domeniu Internet au obligatia de a configura doua casute postale: postmaster@domeniu.ro
si abuse@domeniu.ro. Mesajele trimise catre aceste adrese trebuie citite de persoane în masura sa ia decizii pentru
solutionarea problemelor raportate. De asemenea toti Clientii sunt obligati sa anunte Furnizorul care sunt persoanele ce pot
lua masuri ca altfel de probleme sa nu se mai întâmple.
3.7 În anumite cazuri, Furnizorul poate bloca traficul spre/dinspre anumite IP-uri ce nu fac parte din reteaua sa, daca se
considera ca acele IP-uri sunt folosite pentru a distribui SPAM, sunt “open relay” sau sunt folosite pentru a obtine acces la
resurse ce nu au caracte public. În aceste cazuri nici un Client nu va mai putea trimite / primi trafic de la acele adrese.
3.8 Furnizorul nu discuta decât cu Clientii sai directi. Este raspunderea Clientului de a discuta cu clientii sai pentru a rezolva
problemele aparute.
3.9 Clientul are obligatia :
a) Sa nu raspunda la cereri ARP venite din reteaua Furnizorului pentru alte adrese IP decât cele alocate de catre Furnizor.
În aces scop Clientul este obligat:
Sa nu seteze pe interfetele direct conectate la reteau Furnizorului alte adrese IP decât cele alocate si comunicate de
catre Furnizor. În aceasta categorie intra si adresele IP folosite de catre Client în reteaua locala si care nu sunt separate
printr-un echipament Layer 3 (router) de reteaua Furnizorului.
Sa nu activeze pe nici o interfata direct conectata cu reteaua Furnizorului optiunea “proxy – arp” si o va dezactiva pe
echipamentele care o au activata în mod implicit (de exemplu routerele marca Cisco).
b) Sa nu raspunda la cereri de tipul BOOTP, DHCP si alte cereri de configurare venite din reteaua Furnizorului. În acest
scop, daca se folosesc astfel de servicii pentru reteaua locala a Clientului, ele trebuiesc dezactivate pe interfata direct
conectata la reteaua Furnizorului.
c) Sa nu trimita spre reteaua Clientului cereri de modificare a rutelor pentru alte adrese IP decât cele alocate de catre
Furnizor sau apartinând Clientului. În acest scop, nu se vor activa si folosi pe interfata direct conectata la reteau
Furnizorului, protocoale de anuntare dinamica a rutelor, altele decât cele convenite cu Furnizorul, si se vor dezactiva
protocoalele de tip RIP/OSPF.
d) Sa nu trimita spre reteaua Furnizorului pachete de tipul “ICMP redirect” pentru alte adrese IP decât cele alocate de
Furnizor.
e) Sa evite trimiterea spre reteaua Furnizorului a altor pachete de tip “broadcast” decat cele strict necesare (tip ARP),
acestea din urma trebuind sa respecte un algoritm de marire a intervalului de interogare care sa ajunga la peste 1 (una)
secunda în cazul în care nu se primeste raspuns.